disnet.jpg (15294 bytes)

Monitoring 10. kanálu CB Slaný                         

       CB 9, selektiva 3916, PMR CH 4, selektiva 2                          

     slanyznak.gif (1107 bytes) znak_co2.gif (1700 bytes)
 

Český telekomunikační úřad

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

 

Praha 30. října 2001

Č.j. 14 259/2001-613

 

Český telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”) jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen “zákon”), vydává podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona

 

generální licenci

č. GL–22/R/2001

 

k provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob (dále jen “občanské radiostanice”).

 

 

Tato generální licence opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen uživatele) provozovat výše uvedené občanské radiostanice bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu1) za následujících podmínek:

 

 1. Tato generální licence platí na území České republiky.
 2. Tato generální licence se vztahuje pouze na takové občanské radiostanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona, nebo na ty občanské radiostanice, které splňují ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.
 3. Prostřednictvím občanských radiostanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo přenosem digitálních dat. Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro vysílání a příjem tónové selektivní volby.
 4. Povolené kmitočty a čísla kanálů jsou uvedeny v příloze č. 1.
 5. Na kanálech uvedených v bodě 4 je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílá2) F3E, G3E), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěma postranními pásmy (třída vysílání A3E) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání J3E, R3E) není povoleno.
 6. V zájmu uživatelů občanských radiostanic i široké veřejnosti je kanál č. 9 (27,065 MHz) vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.
 7. Pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů) jsou vyhrazeny kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz).
 8. Přenos digitálních dat (třída vysílání F2D, F3D) je povolen pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), č. 25 (27,245 MHz), č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro tento druh provozu.
 9. Kanál č. 1 (26,965 MHz) je doporučeno využívat jako svolávací a kanál č. 80 (26,955 MHz) je doporučeno využívat jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj.
 10. K občanským radiostanicím smí být připojována pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní parametry občanské radiostanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování.
 11. Vysokofrekvenční výkon koncového stupně vysílače občanské radiostanice nesmí přesáhnout 4 W.
 12. V provozu občanských radiostanic není povoleno používání:
 • přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního výkonu,
 • utajovačů hovorů,
 • převáděčů,
 • směrových antén se ziskem v horizontální rovině.

 

 1. Občanské radiostanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným telekomunikačním sítím, ani je využívat k poskytování telekomunikačních služeb.
 2. Občanské radiostanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice.
 3. Přenos dat ani hovorová korespondence pro komerční účely, vysílání reklam nebo vysílání rozhlasového typu a trvalé vysílání radiomajáku není povoleno.
 4. Provoz občanských radiostanic podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozované na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozované na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou občanské radiostanice provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni uživatelé občanských radiostanic řešit vzájemnou dohodou. Pokud rušení vzniklo nedodržením podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na odstranění rušení provozovatel tohoto zařízení, jinak nese náklady provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného.
 5. Pro označení digitálního vysílání musí být použit sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde:
 6. a) CZ je označení České republiky,

  b) A je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické osoby) uživatele.

  Pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0.

  Pro zkušební a testovací provoz je vyhrazena číslice 9.

  c) XXX je vlastní identifikační značka uživatele občanské radiostanice tvořená dvou až třípísmenným sufixem obsahujícím zkratku jména a příjmení nebo názvu uživatele.

  Pro značení uzlu (NOD) se však jako první písmeno použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první písmeno použije P.

  Pro značení individuálních poštovních schránek, které jsou součástí
  terminálových programů, se na místě znaku A použije číslice 0 a na místě znaků XXX sufix shodný se sufixem uživatele terminálového programu.

 7. Občanské radiostanice provozované na základě této generální licence lze používat i v zahraničí při splnění následujících podmínek:
 1. v zemích uvedených v příloze č. 2, které přijaly Doporučení CEPT T/R 20-093), lze používat pouze občanské radiostanice označené značkou “CEPT PR 27 X”,
 2. v zemích uvedených v příloze č. 3, které uzavřely mnohostrannou dohodu o povolení krátkodobého provozu občanských radiostanic, lze občanské radiostanice používat na základě cirkulační karty, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4, a to po dobu na ní uvedenou. Cirkulační kartu vydává na základě žádosti Úřad prostřednictvím svých odborů pro oblasti, jejichž aktuální seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu na adrese “www.ctu.cz”. Za vydání cirkulační karty se správní poplatky nevybírají.

 

 1. Cizí státní příslušníci mohou během pobytu na území České republiky na základě této generální licence dovézt a provozovat pouze:
 1. občanské radiostanice opatřené značkou “CEPT PR 27 X”,
 2. občanské radiostanice, ke kterým byla vydána cirkulační karta v  zemi podle přílohy č. 3.

Touto generální licencí však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Občanské radiostanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k těmto radiostanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost4).
 2. Úřad v případě nedodržení předepsaných parametrů občanských radiostanic, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydá podle § 88 odst. 5 zákona uživatelům rozhodnutí k odstranění závad nebo předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení a rozhodne o uložení sankce podle § 97 zákona.
 3. Úřad má právo omezit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona.
 4. Tato generální licence platí do 31. prosince 2009.
 5. Zrušuje se generální licence č. GL-22/R/2000 (č.j. 502460/2000-613), zveřejněná v Telekomunikačním věstníku č. 9/2000.
 6. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.

 

 

 

 

 

 

Ing. David Stádník v.r.

předseda

Českého telekomunikačního úřadu

 

 

 

Příloha č. 1 ke generální licenci č. GL – 22/R/2001

 

 

 

 

Provozní kmitočty a čísla kanálů občanských radiostanic

 

 

Kanál

Kmitočet

[MHz]

Kanál

Kmitočet

[MHz]

Kanál

Kmitočet

[MHz]

Kanál

Kmitočet

[MHz]

1

26,965

21

27,215

41

26,565

61

26,765

2

26,975

22

27,225

42

26,575

62

26,775

3

26,985

23

27,255

43

26,585

63

26,785

4

27,005

24

27,235

44

26,595

64

26,795

5

27,015

25

27,245

45

26,605

65

26,805

6

27,025

26

27,265

46

26,615

66

26,815

7

27,035

27

27,275

47

26,625

67

26,825

8

27,055

28

27,285

48

26,635

68

26,835

9

27,065

29

27,295

49

26,645

69

26,845

10

27,075

30

27,305

50

26,655

70

26,855

11

27,085

31

27,315

51

26,665

71

26,865

12

27,105

32

27,325

52

26,675

72

26,875

13

27,115

33

27,335

53

26,685

73

26,885

14

27,125

34

27,345

54

26,695

74

26,895

15

27,135

35

27,355

55

26,705

75

26,905

16

27,155

36

27,365

56

26,715

76

26,915

17

27,165

37

27,375

57

26,725

77

26,925

18

27,175

38

27,385

58

26,735

78

26,935

19

27,185

39

27,395

59

26,745

79

26,945

20

27,205

40

27,405

60

26,755

80

26,955

 

 

 

 

Příloha č. 2 ke generální licenci č. GL – 22/R/2001

 

 

 

 

Přehled zemí, které přijaly doporučení CEPT T/R 20-09

 

 

 

Občané České republiky mohou provozovat občanské radiostanice v cizích zemích na základě doporučení Evropské konference poštovních a  telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 20-09, které stanovuje podmínky provozu občanských radiostanic na území jiného státu.

 

 

V souladu s tímto doporučením může zahraniční návštěvník provozovat po dobu krátkodobého pobytu na území jiného státu občanskou radiostanici za podmínky, že občanská radiostanice je opatřena značkou “CEPT PR 27 X”, kde X je zkratka označení země, která schválila typ občanské radiostanice k provozování.

 

 

Ke dni 30. září 2001 přijaly doporučení CEPT T/R 20-09 níže uvedené země. Aktuální údaje lze získat na internetových stránkách Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) na adrese “www.ero.dk”.

 

 

Zkratka

Země

Zkratka

Země

B

 

Belgie

H

 

Maďarsko

BG

 

Bulharsko

D

 

Německo

CZ

 

Česká republika

NL

 

Nizozemsko

DK

 

Dánsko

N

 

Norsko

EST

 

Estonsko

P

 

Portugalsko

FI

 

Finsko

A

 

Rakousko

F

 

Francie

SK

 

Slovensko

HR

 

Chorvatsko

SVN

 

Slovinsko

IRL

 

Irsko

E

 

Španělsko

IS

 

Island

S

 

Švédsko

I

 

Itálie

CH

 

Švýcarsko

FL

 

Lichtenštejnsko

GB

 

Velká Británie

LIT

 

Lotyšsko

     

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 ke generální licenci č. GL - 22/R/2001

 

 

 

 

Přehled zemí, které uzavřely mnohostrannou dohodu o povolení krátkodobého provozu občanských radiostanic

 

 

 

Občané České republiky mohou provozovat občanské radiostanice, které nejsou označeny značkou “CEPT PR 27 X”, na základě cirkulační karty. Použití cirkulační karty bylo dohodnuto mezi správami dále uvedených zemí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které uzavřely dohodu o volné cirkulaci občanských radiostanic, na které se nevztahuje doporučení CEPT. Cirkulační karta uvádí, jaký druh provozu je v příslušné zemi povolen.

 

 

Český telekomunikační úřad, odbory pro oblasti vydávají cirkulační karty občanům České republiky pouze na občanské radiostanice, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu.

 

 

Dohoda byla uzavřena na dobu do 31. prosince 2002 mezi těmito zeměmi:

 

Zkratka

Země

Zkratka

Země

B

 

Belgie

P

 

Portugalsko

CZ

 

Česká republika

SK

 

Slovensko

F

 

Francie

E

 

Španělsko

D

 

Německo

CH

 

Švýcarsko

FL

 

Lichtenštejnsko

     

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 ke generální licenci č. GL – 22/R/2001

 

 

Č E S K Á R E P U B L I K A

MNOHOSTRANNÁ DOHODA SPRÁV SPOJŮ - ČLENŮ CEPT - O VOLNÉ CIRKULACI VYSÍLACÍCH/PŘIJÍMACÍCH VOZIDLOVÝCH/PŘENOSNÝCH STANIC V PÁSMU 27 MHz (OBČANSKÉ PÁSMO), NA NĚŽ SE NEVZTAHUJE DOPORUČENÍ CEPT

CIRKULAČNÍ KARTA


ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

Sokolovská 219

poštovní schránka 02
CZ-225 02 Praha 025
Česká republika

 

 

Zařízení označené jednou z dále uvedených schvalovacích značek je schváleno výše označenou správou, vyhovuje požadavkům výše uvedené dohody a je provozováno na základě generální licence č. GL-22/R/2001 (zveřejněné v Telekomunikačním věstníku č. 11/2001).

Toto oprávnění se vztahuje na přechovávání a na provozování zařízení v zemích a za podmínek specifikovaných dále. Nevztahuje se na dovoz a vývoz rádiových zařízení, který podléhá výhradně celním předpisům.

Toto oprávnění platí jen pro osoby s trvalým pobytem v České republice a pobývající v navštívené zemi po dobu kratší než 1 měsíc.

Toto oprávnění je platné pouze pro vozidlové/přenosné stanice. V případě vzniku rušení může hostitelská země, je-li to nezbytné, zrušit oprávnění provozovat zařízení. V každém případě však oprávnění k přechovávání zařízení zůstává v platnosti.

Individuálního povolení vydaného hostitelskou zemí není zapotřebí.

 

Platí do 31.12.2002 Předseda
Českého telekomunikačního úřadu

V Praze, dne 30. října 2001 Ing. David Stádník

NAVŠTÍVENÁ
ZEMĚ

POVOLUJE SE:

PŘECHO-
VÁVÁNÍ

PROVOZ S MODULACÍ

POVOLENÉ KANÁLY

FM

AM

SSB

FM

AM

SSB

BELGIE

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

FRANCIE

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

NĚMECKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

LICHTENŠTEJNSKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

PORTUGALSKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

SLOVENSKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

ŠPANĚLSKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

ŠVÝCARSKO

ano

ano

ano

ne

1 - 40

4 - 15

---

 

 

PŘECHOVÁVÁNÍ A POUŽITÍ EXTERNÍCH VF ZESILOVAČŮ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 

 

 

C Z E C H R E P U B L I C

MULTILATERAL AGREEMENT CONCERNING FREE CIRCULATION OF MOBILE/PORTABLE TRANSMITTING/RECEIVING STATIONS IN THE 27 MHz BAND (CITIZEN-BAND), NOT COVERED BY A CEPT RECOMMENDATION

 

CIRCULATION CARD


CZECH TELECOMMUNICATION OFFICE
Sokolovská 219

P.O.Box 02
CZ-225 02 Praha 025
Czech Republic

The equipment bearing a type approval mark as shown below is approved by the Administration designated above and complies with the requirements of the aforesaid agreement.

This authorisation allows the transport only or the transport and the use of the equipment in the countries and under the conditions as detailed below. This authorisation does not cover the import and export of radio equipment, which is subject exclusively to relevant customs regulations.

This authorisation is valid only for individuals residing permanently in the Czech Republic and staying in the country visited for less than 1 month.

This authorisation is valid only for mobile/portable stations. If any interference occurs, the host country may, in individual cases, revoke the authorisation for the operation of the equipment. However, the authorisation to carry and transport such equipment will remain valid.

There is no individual licensing requirement by the country visited.

 

Document is valid until 31.12.2002 President
of the Czech Telecommunication Office
Prague, the 30th October 2001 David Stádník

VISITED COUNTRY

AUTHORISATION TO :

CARRY AND TRANS-PORT

USE IN

AUTHORISED CHANNELS IN

FM

AM

SSB

FM

AM

SSB

BELGIUM

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

FRANCE

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

GERMANY

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

LICHTENSTEIN

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

PORTUGAL

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

SLOVAKIA

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

SPAIN

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

SWITZERLAND

yes

yes

yes

no

1 - 40

4 - 15

---

 

THE TRANSPORT AND USE OF EXTERNAL RF POWER AMPLIFIERS IS STRICTLY FORBIDDEN

 

 

 

R É P U B L I Q U E T C H Č Q U E

ACCORD MULTILATERAL RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DE STATIONS
EMETTRICES/RECEPTRICES PORTABLES/MOBILES DANS LA BANDE DES 27 MHz
(CITIZEN-BAND) NON COUVERTS PAR UNE RECOMMANDATION CEPT

 

CARTE DE CIRCULATION


Office de Télécommunications Tchčque
Sokolovská 219

P.O.Box 02
CZ-225 02 Praha 025
République Tchčque

Les équipements portant une marque d´agrément sous la forme indiquée ci-aprčs sont agréés par l´administration désignée ci-dessus et sont conformes aux prescriptions de l´accord précité:

Cette autorisation couvre le transport seul ou le transport et l´utilisation des équipments dans les pays et aux conditions détaillés ci-aprčs. Elle ne couvre pas les opérations d´importation et d´exportation d´équipments radio, qui relčvent uniquement des rčglementations douaničres.

Cette autorisation n´est valable que pour des particuliers résidant en permanence en République Tchéque et séjournant dans le pays visité pour une période inférieure ŕ 1 mois.

Cette autorisation n´est valable que pour des stations mobiles/portables. En cas d´interférence, le pays d´accueil peut, au cas par cas, révoquer l´autorisation d´utiliser l´équipement. En tout état de cause, l´autorisation de transporter un tel équipment reste valable.

La détention d´une licence individuelle délivrée par le pays d´accueil n´est pas requise.

 

Document valable jusqu´au 31.12.2002 Président
de l´Office de Télécommunications Tchčque
Fait ŕ Prague, le 30 octobre 2001 David Stádník

 

PAYS VISITE

AUTORISATION POUR:

DÉTENTION

UTILISATION EN

CANNAUX AUTORISES

FM

AM

SSB

FM

AM

SSB

BELGIQUE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

FRANCE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

ALLEMAGNE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

LIECHTENSTEIN

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

PORTUGAL

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

SLOVAQUIE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

ESPAGNE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

SUISSE

oui

oui

oui

non

1 - 40

4 - 15

---

 

LE TRANSPORT ET L’UTILISATION D’AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE D’EMISSION SONT FORMELLEMENT INTERDITS

 

 

T S C H E C H I S C H E R E P U B L I K

MULTILATERALE VEREINBARUNG ÜBER DAS FREIZÜGIGE MITFÜHREN UND
BETREIBEN VON MOBILEN/PORTABLEN SENDE/EMPFANGSFUNKANLAGEN IM
27 MHz BAND (CB-FUNKGERÄTE), FÜR DIE KEINE FREIZÜGIGKEIT DURCH
EINE CEPT-EMPFEHLUNG GILT

ZIRKULIERUNGSKARTE


TSCHECHISCHE TELEKOMMUNIKATIONSAMT
Sokolovská 219

P.O.Box 02
CZ-225 02 Praha 025
Tschechische Republik

 

CB-Funkgeräte mit den nachstehenden Zulassungszeichen sind nach den Vorschriften der obenstehenden Telekommunikationsverwaltung zugelassen und erfüllen die Bedingungen der vorgenannten Vereinbarung:

Aufgrund der Vereinbarung wird das Mitführen und Betreiben der oben bezeichneten CB-Funkgeräte in den Ländern und unter den Bedingungen der nachstehenden Tabelle gestattet. Diese Erlaubnis berührt jedoch nicht die relevanten Zollbestimmungen für den Import und Export von Funkanlagen.

Die Erlaubnis gilt nur für Personen mit einem ständigen Wohnsitz in der Tschechischen Republik für einen Aufenthalt im besuchten Gastland von weniger als einem Monat.

Die Erlaubnis gilt nur für mobile und tragbare CB-Funkgeräte. Beim Auftreten von Funkstörungen kann die Telekommunikationsverwaltung des Gastlands im Einzelfall die Erlaubnis zum Betreiben der CB-Funkgeräte widerrufen. Unbeschadet dessen bleibt die Erlaubnis zum Mitführen solcher CB-Funkgeräte in Kraft.

Im Gastland ist keine besondere Genehmigung erforderlich.

Dieses Dokument ist gültig bis 31.12.2002 Vorsitzende
des Tschechischen Telekommunikationsamtes
Prag, den 30. Oktober 2001 David Stádník

 

AUFENTHALT IN

ERLAUBNIS ZUM:

MITFÜHREN

BETREIBEN MIT

ERLAUBTE KANÄLE BEI

FM

AM

SSB

FM

AM

SSB

BELGIEN

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

FRANKREICH

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

DEUTSCHLAND

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

LIECHTENSTEIN

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

PORTUGAL

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

SLOWAKEI

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

SPANIEN

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

SCHWEIZ

ja

ja

ja

nein

1 - 40

4 - 15

---

 

DAS MITFÜHREN UND DIE BENUTZUNG EXTERNER HF-LEISTUNGSVERSTÄRKER ("NACHBRENNER") IST STRENG VERBOTEN